Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov e-shopu

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s Vašou registráciou.

Prevádzkovateľ:
Tieto webové stránky a e-shop spoločne prevádzkujú spoločnosti:

 • Organica, s.r.o., IČO: 46 626 263
 • Slowlandia, s.r.o., IČO: 50 680 102

Organica a Slowlandia ako spoloční prevádzkovatelia majú riadne uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej sú určené zodpovednosti každého z nich za plnenie povinností a úloh pri ochrane osobných údajov.

Základné náležitosti tejto dohody, ako identifikáciu zmluvných strán, predmet dohody, dobu platnosti dohody, ustanovenia upravujúce výkon Vašich práv, povinnosti prevádzkovateľov poskytovať informácie a kontaktné miesta, máte k dispozícii TU.

Rozsah spracovania osobných údajov:
Pri registrácii a objednávaní tovaru cez e-shop spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov, údajov o objednanom tovare a údajov, ktoré uvediete v prípadne obchodnej komunikácii.

V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke sú spracované aj IP adresa, súbory cookies. Pretože nedisponujeme možnosťami na vašu identifikáciu, tieto údaje spracúvame anonymizovanie pre vyhodnocovanie analýz a štatistík.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

 1. Pre účely prevádzky e-shopu.  Registrovania zákazníkov a vybavovania objednávok a súvisiacej obchodnej komunikácie. Právny základom je plnenie zmluvy, alebo úkonom, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy
 2. Pre účely profilovania. Aby sme na základe vašich záujmov mohli upravovať zobrazovanie online reklamy. Právnym základ je oprávnený záujem, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ.
 3. Pre účely vedenia účtovníctva. Nakoľko je to našou zákonnou povinnosťou podľa zákon č. 431/2002 o účtovníctve v platnom znení.
 4. Pre účely vybavovania reklamácií. Na základe plnenie zákonnej povinnosti podľa č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Pre účely správy fanúšikovskej stránky na sociálne sieti a komunikácie s fanúšikmi. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, udelený prostredníctvom sociálnej siete (vyjadrením  tzv. „Like/Páči sa“, alebo „Follow/Sledovať“)
 6. Pre účely Evidencie žiadostí dotknutých osôb. Pretože je našou zákonnou povinnosťou v zmysle nariadenie GDPR,  uľahčiť Vám výkon práv  ako dotknutých osôb.
 7. Pre účely uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov. Právnym základe je náš oprávnený záujem.

Zdroje osobných údajov:
Spracovávané osobné údaje sú získavané od vás pri nákupe, ale registrácii do e-shop.

Príjemcovia osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame v našej spoločnosti interne, ale v niektorých činnostiach nám pomáhajú naši dodávatelia služieb – tzv. sprostredkovatelia. Pri ich výbere sme zohľadnili ich odbornú a technickú spôsobilosť spracúvať osobné údaje tak aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany. Sú nimi nasledovné kategórie:

 • Kuriérske spoločnosti, ktoré využívame na zasielanie objednaného tovaru.
 • Spoločnosť ktorá nám poskytuje prevádzku a hosting e-shopu
 • Spoločnosť ktorá nám poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva
 • Sprostredkovateľ pre online reklamu, prevádzku fanúšikovských stránok a pod.

Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám:
Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

Doba spracúvania osobných údajov:
Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, budeme vaše osobné údaje spracúvať do doby odvolania súhlasu. Nie však dlhšie ako 5 rokov od vašej poslednej aktivity, ktorú ste v rámci spracúvania založenom na súhlase vykonali. (napr. posledný prístup do účtu a pod.)

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok (obvykle 2-3 roky).

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k premlčaniu občiansko-právnych a obchodno-právnych sporov. (3, reps. 4 roky).

Vaše práva ako dotknutých osôb:

Právo na prístup: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz: Máte právo dosiahnuť aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sme spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.

Právo na prenos: Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

Ďalšie doplňujúce informácie:
Pri spracúvaní osobných údajov nebudeme voči vám uskutočňovať automatizované rozhodovanie ktoré je výsledkom profilovania. Osobné údaje  nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Ako a na koho sa môžete obrátiť?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Organica, s.r.o., Štefánikova trieda 9, 949 01, Nitra, obchod@organica.sk
Slowlandia s.r.o., Štefánikova trieda 9, 949 01, Nitra, info@slowlandia.com

 

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.